Tuesday, October 6, 2015

Ayi Giri Nandini - Shri Adi Shankaracharya

Title : Ayi Giri Nandini
Written By : Shri Adi Shankaracharya

Ayi giri nandini, nandhitha medhini
Viswa vinodhini nandanuthe
Girivara vindhya sirodhi nivasini
Vishnu vilasini jishnu nuthe
Bhagawathi hey sithi kanda kudumbini
Bhoori kudumbini bhoori kruthe
Jaya jaya he mahishasura mardini 
Ramya kapardini shaila suthe

Suravara varshini, durdara darshini
Durmukhamarshani, harsha rathe
Tribhuvana poshini, shankara thoshini
Kalmasha moshini, ghosha rathe
Danuja niroshini, dithisutha roshini
Durmada soshini, sindhu suthe
Jaya jaya he mahishasura mardini
Ramya kapardini shaila suthe

Ayi jagadambha madambha , kadambha
Vana priya vasini, hasarathe
Shikhari siromani, thunga himalaya
Srunga nijalaya, madhyagathe
Madhu madure, madhukaitabha banjini
Kaitabha banjini, rasa rathe
Jaya jaya he mahishasura mardini
Ramya kapardini shaila suthe

Ayi satha kanda, vikanditha runda
Vithunditha shunda, gajadhipathe
Ripu Gaja ganda , vidhaarana chanda
Paraakrama shunda, mrugadhipathe
Nija bhuja danda nipaathitha khanda
Vipaathitha munda, bhatadhipathe
Jaya jaya he mahishasura mardini
Ramya kapardini shaila suthe

Ayi rana durmathashathru vadhothitha
Durdhara nirjjara, shakthi bruthe
Chathura vicharadureena maha shiva
Duthatkrutha pramathadhipathe
Duritha dureeha, dhurasaya durmathi
Dhanava dhootha kruithaanthamathe
Jaya jaya he mahishasura mardini
Ramya kapardini shaila suthe

Ayi saranagatha vairi vadhuvara
Veera varaa bhaya dhayakare
Tribhuvana masthaka shoola virodhi
Sirodhi krithamala shoolakare
Dumidumi thaamara dundubinadha maho
Mukharikruthatigmakare
Jaya jaya he mahishasura mardini
Ramya kapardini shaila suthe

Ayi nija huum kruthimathra niraakrutha
Dhoomra vilochana dhoomra sathe
Samara vishoshitha sonitha bheeja
Samudhbhava sonitha bheejalathe
Shiva shiva shumbha nishumbhamaha hava
Tarpitha bhootha pisacha rathe
Jaya jaya he mahishasura mardini
Ramya kapardini shaila suthe

Dhanu ranushanga rana kshana sanga
Parisphuradanga natath katake
Kanaka pishanga brushathka nishanga
Rasadbhata shrunga hatavatuke
Kritha chaturanga bala kshithirangakadath
Bahuranga ratadhpatuke
Jaya jaya he mahishasura mardini
Ramya kapardini shaila suthe

Sura lalanata tatheyi tatheyi 

Kruthabhi nayodara nrutya rate
Hasa vilasa hulasa mayi prana 

Tartaja nemita prema bhare
Dhimi kita dhikkata dhikkata 
dhimi dhvani 
Ghora mrdanga ninada rate
Jaya jaya he mahishasura mardini
Ramya kapardini shaila suthe

Jaya jaya japya jayejaya shabda
Parastuti tatpara vishvanute
Bhana bhanabhinjimi bhingrutha noopura
Sinjitha mohitha bhootha pathe
Nadintha nataartha nadi nada nayaka
Naditha natya sugaanarathe
Jaya jaya he mahishasura mardini
Ramya kapardini shaila suthe

Ayi sumana sumana,
Sumana sumanohara kanthiyuthe
Sritha rajani rajani rajani
Rajaneekaravakthra vruthe
Sunayana vibhramarabhrama
Bhramarabrahmaradhipathe
Jaya jaya he mahishasura mardini
Ramya kapardini shaila suthe

Sahitha maha hava mallama hallika
Mallitharallaka mallarathe
Virachithavallika pallika mallika billika
Bhillika varga vruthe
Sithakruthapulli samulla sitharuna
Thallaja pallava sallalithe
Jaya jaya he mahishasura mardini
Ramya kapardini shaila suthe

Avirala ganda galanmada medura
Matha matanga rajapathe
Tribhuvana bhooshana bhootha kalanidhi
Roopa payonidhi raja suthe
Ayi suda thijjana lalasa manasa 
Mohana manmatha raja suthe
Jaya jaya he mahishasura mardini
Ramya kapardini shaila suthe

Kamala dalaamala komala kanthi
Kala kalithaamala bala lathe
Sakala vilasa kala nilayakrama
Keli chalathkala hamsa kule
Alikula sankula kuvalaya mandala
Mauli miladh bhakulalikule
Jaya jaya he mahishasura mardini
Ramya kapardini shaila suthe

Kara murali rava veejitha koojitha
Lajjitha kokila manjumathe
Militha pulinda manohara kunchitha
Ranchitha shaila nikunjakathe
Nija guna bhootha maha sabari gana
Sathguna sambrutha kelithale
Jaya jaya he mahishasura mardini
Ramya kapardini shaila suthe

Kati thata peetha dukoola vichithra
Mayuka thiraskrutha chandra ruche
Pranatha suraasura mouli mani sphura
Damsula sannaka chandra ruche
Jitha kanakachala maulipadorjitha
Nirbhara kunjara kumbhakuche
Jaya jaya he mahishasura mardini
Ramya kapardini shaila suthe

Vijitha sahasra karaika sahasrakaraika
Sahasrakaraika nuthe
Krutha sutha tharaka sangaratharaka
Sangaratharaka sonu suthe
Suratha samadhi samana samadhi
Samadhi samadhi sujatharathe
Jaya jaya he mahishasura mardini
Ramya kapardini shaila suthe

Padakamalam karuna nilaye varivasyathi,
yo anudhinam sa shive,
Ayi kamale kamala nilaye kamala nilaya
Sa katham na bhaveth,
Thava padameva param padamithi
Anusheelayatho mama kim na shive,
Jaya jaya he mahishasura mardini
Ramya kapardini shaila suthe

Kanakala sathkala sindhu jalairanu
Sinjinuthe guna ranga bhuvam,
Bhajathi sa kim na Shachi kucha kumbha
Thati pari rambha sukhanubhavam,
Thava charanam sharanam kara vani
Nataamaravaaninivasi shivam,
Jaya jaya he mahishasura mardini
Ramya kapardini shaila suthe

Thava vimalendu kulam vadanedumalam
Sakalayananu kulayathe
Kimu puruhootha pureendu mukhi
Sumukhibhee rasou vimukhi kriyathe
Mama thu matham shivanama dhane
Bhavathi krupaya kimu na kriyathe
Jaya jaya he mahishasura mardini
Ramya kapardini shaila suthe

Ayi mai deena dayalu thaya krupayaiva
Thvaya bhavithavyam ume
Ayi jagatho janani kripayaa asi
Yatha asi thatha anumithasi rathe
Na yaduchitham atra bhavathvya rari kurutha
Durutha pamapakurute
Jaya jaya he mahishasura mardini
Ramya kapardini shaila suthe

No comments:

Post a Comment