Saturday, October 6, 2012

Muchumare Illadeye Ninna Mundellavanu Lyrics - Bhavageethe


Title: Muchumare Illadeye Ninna Mundellavanu
Lyricist: Kuvempu

Muchumare illadeye ninna mundellavanu 
Bichchiduvevo guruve antaratma
Papavide punyavide narakavide nakavide
Svikarisuvo guruve antaratma

Ravige kantiya neeva ninna kannikshisalu 
Papa tanuliyuvude papavagi
Gange tanudbavipa ninnadiya  sokinge
Naraka tanuliyuvude narakavagi

Santa reetiya nemmi kadadiruvudennatma 
Nanta reetiyu adento O! ananta
Nanna neetiya kurudinindenna rakshisai
Ninna preetiya belakina ananda pair

No comments:

Post a Comment