Monday, July 16, 2012

Vishva Vinutana Vidya Chetana Lyrics - Bhavageethe

Title: Vishva Vinutana
Lyrics: Chennaveera Kanavi


Vishva vinutana vidya chetana
Sarva hrudaya samskari
Jaya bharathi

Karunada saraswathi
Gudi gopura
sura shilpa kalakruthi
krishne tunge kaveri
Pavitritha ksetra manohari

Vishva vinutana vidya chetana
Sarva hrudaya samskari
Jaya bharathi

Ganga kadanba rashtrakoota bala
Chalukya hoysala ballala
Hakka bukka pulikeshi vikramara
Chennammajiya veerashri

Vishva vinutana vidya chetana
Sarva hrudaya samskari
Jaya bharathi

Tyaga boga samayogada drushti
Nirmala malekare sundara srushti
Gnanada vignanada kale nelisi
Sarodayada ragadali
Vishva vinutana vidya chetana
Sarva hrudaya samskari
Jaya bharathi

Arive gurunudi jyotirlinga
Dayave dharmada moolataranga

Vishva Bharathige Kannadadarathi
Molagali mangala jayabheri

Vishva vinutana vidya chetana
Sarva hrudaya samskari
Jaya bharathi

Karunada saraswathi
Gudi gopura
sura shilpa kalakruthi
krishne tunge kaveri
Pavitritha ksetra manohari

Vishva vinutana vidya chetana
Sarva hrudaya samskari
Jaya bharathi
Jaya bharathi
Jaya bharathi

9 comments: